Chu Dai Bi MP4 Download

 • TỤNG CHÚ ĐẠI BI 21 BIẾN ( CÓ CHỮ ) - THƯỢNG TỌA THÍCH TRÍ THOÁT

  Duration: 01:25:32  Hosted by: googlevideo.com
  PLAY
 • Nhạc "Chú Đại Bi" (Có Chữ, Tiếng Phạn) (HD) (Trì 21 Lần) (Rất Hay)

  Duration: 58:41  Hosted by: googlevideo.com
  PLAY
 • Chú Đại Bi - Giọng trì chú rất hay, nhẹ nhàng, thanh thoát (trì 21 biến)

  Duration: 01:17:12  Hosted by: googlevideo.com
  PLAY
 • Chu Dai Bi Phan Ngu

  Duration: 43:53  Hosted by: googlevideo.com
  PLAY
 • Chú Đại Bi 大悲咒 (30 mins) - Nhạc Hoa

  Duration: 29:46  Hosted by: googlevideo.com
  PLAY
 • Nhạc Phật Hay Nhất - Chú Đại Bi - Tiếng Phạn Vol. 1

  Duration: 01:57:27  Hosted by: googlevideo.com
  PLAY
 • Tụng Chú Đại Bi ( 21 biến, có hào quang ) - Thầy Thích Huệ Duyên

  Duration: 01:18:59  Hosted by: googlevideo.com
  PLAY
 • Nhạc niệm Chú đại bi tiếng Việt 84 câu chuẩn dễ thuộc - Niem Phat

  Duration: 02:09:47  Hosted by: googlevideo.com
  PLAY
 • chu dai bi tieng viet

  Duration: 06:05  Hosted by: googlevideo.com
  PLAY
 • Kinh Chú Đại Bi - Kim Linh (MV)

  Duration: 06:08  Hosted by: googlevideo.com
  PLAY